معمار آسایش خویش باشید

قوانین عمومی بیمه کرونا


شرایط و قوانین عمومی بیمه کرونا

شرایط خصوصی بیمه نامه حوادث انفرادی با پوشش کرونا ویروس : به موجب این بیمه نامه علاوه بر پوششهای حادثی، در صورت وقوع خسارت به دلیل بیماری کرونا COVID19 ، فوت، نقص عضو، هزینه پزشكی و غرامت روزانه بستری با رعایت شرایط ذیل قابل پرداخت میباشد :
1 - مثبت شدن نتیجه آزمایش تشخیص مولكولی بر روی یكی از نمونههای تنفسی اصلی در یكی از آزمایشگاههای مرجع کشور. تبصره: تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونا جدید شامل دو مرحله "غربالگری" و "تاییدی" است. 2 - وجود CRP غیرطبیعی یا لنفوپنی )کمتر از 1100 ( یا شواهد مثبت بیماری در سی تی اسكن 3 - بستری بیمارستانی بیمه شده و درمان با داروهای آنتی وایرال )شرط اصلی پرداخت خسارت میباشد .
نكته 1 : هزینه آزمایش تست کرونا در تعهدات این بیمه نامه نمیباشد . نكته 2: دوره انتظار برای پوشش بیماری کروناویروس COVID19 در این بیمه نامه 14 روز از تاریخ صدور آن میباشد. شایان ذکر است دوره انتظار، زمانی است که در طول آن بیمهگر تعهدی به جبران خسارت ندارد